عبدالکبیر واثق به عنوان معاون مالی و اداری ولایت پنجشیر به کار آغاز کرد

عبدالکبیر واثق که اخیراً به عنوان معاون مالی و اداری از سوی ریاست جمهوری تقرر یافته بود، روز گذشته در این پُست معرفی شده و به کار آغاز کرد

ادامه مطلب