کمپاین سرتاسری واکسیناسیون حیوانات خانگی شروع شد

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با ارسال خبرنامه‌ای به خبرگزاری دید گفته است که کمپاین سرتاسری تطبیق واکسین‌‌های «طبق و بروسلوز» بالای حیوانات خانگی از قبیل گاو و گوسفند، از سوی این وزارت در سراسر کشور آغاز شد

ادامه مطلب