خلیلزاد: پاسخ به این وضعیت رنج‌آور تفاهم سیاسی است

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان در واکنش به حملات اخیر در کشور می‌گوید که غیرنظامیان قربانی کشتارهای هدفمندی هستند که از سوی طالبان اجرا می‌شود و پاسخ به این وضعیت رنج‌آور تفاهم سیاسی سریع است.

ادامه مطلب