افغانستان بدترین کشور برای زنان است

پژوهش انستیتوت تحقیقات صلح در ناروی و انستیتوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت در امریکا شاخص جدید وضعیت زنان را در جهان ارایه کرده و بهبود معیشت زنان را عنصر کلیدی برای صلح و امنیت کشور ها عنوان کرده است

ادامه مطلب