وضعیت شمال؛ خیزش مردمی و مسئولیت دولت

طالب در حال تهاجم است، مردم نیز آمادگی و همراهی خویش را نشان دادند، اکنون نوبت دولت است که با هماهنگ سازی و فراهم کردن امکانات برای مردم از یک طرف و آغاز عملیات تهاجمی و سرکوبگرانه با استفاده از قوای هوایی و آتش توپخانه از جانب دیگر، در کنار مردم قرار بگیرد

ادامه مطلب