شورای امنیت ملی: هیچ وکیلی با این نهاد روابط پنهانی ندارد

دفتر شورای امنیت ملی کشور می‌گوید که هیچ عضو پارلمان با این نهاد روابط پنهانی ندارد و شورای امنیت ملی نیز به کسی کمک مالی نمی‌کند.

ادامه مطلب
وزارت دولت در امور پارلمانی:

هیچ نامزد وزیر نمی تواند به تنهایی با وکلا‌ دید و بازدید نماید

از این که در این اواخر روابط بین حکومت و پارلمان رو به بهتر شدن است و فضای اعتماد و احترام متقابل بین قوای ثلاثه دولت بی‌پیشنه تقویت یافته؛ متأسفانه برخی حلقات این رابطه حسنه را تحمل کرده نمی‌توانند و تلاش از بین بردن آن را می‌کنند. به همین دلیل شماری از افراد ادعا کردند که گویا دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی غرض موفقیت نامزد وزرا به برخی وکلا پول توزیع می‌نماید.

ادامه مطلب