٢٠١٧ بدترین سال برای سکتور صحت بود

پنجمین گزارش سالانه سازمان «حفاظت از صحت در ساحات جنگی» که در مورد تاثیرات جنگ بر تاسیسات و خدمات صحی در جهان به نشر می‌رسد، افغانستان را در صدر فهرست کشورهایی قرار داده است که در طول ٢٠١٧، در آن بیشترین حملات بر شفاخانه‌ها و کارمندان صحی صورت گرفته است

ادامه مطلب