پاکستان: مهاجران افغانی فقط یک ماه فرصت دارند!

پاکستان به یک ملیون و شش‌صدهزار مهاجر افغان یک ماه زمان داده است تا آن کشور را ترک کنند

ادامه مطلب