خروج از افغانستان؛ پایان عصر امریکا در جهان

چندین دهه است که سیستم بین‌المللی چند قطبی است. با این حال، مورخان آینده از روز خروج نهایی امریکا از افغانستان برای نشان دادن پایان رسمی یک دوره استفاده می‌کنند

ادامه مطلب