بخشی از بزرگترین پایگاه نظامیان امریکایی در شمال کابل تخریب شده است

برخی گزارش‌ها حاکی است که همزمان با کاهش نیروهای امریکایی در کشور، بخشی از تاسیسات پایگاه هوایی بگرام بزرگترین پایگاه نیروهای امریکایی در افغانستان تخریب شده است. این موضوع را ساکنان ولسوالی بگرام پروان خبرداده‌اند.

ادامه مطلب