پراکندگی درونی؛ پاشنه آشیل دولت در روند صلح

ناسازگاری داخلی نیروها و نهادهای سیاسی، همواره دوﻟﺖﻫﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺷﻜﻨﻨﺪگی ﻗﺮار می‌دﻫﺪ و مسبب ظهور مشکلاتی عمیق و بحران‌هایی گسترده در سطح ملی می‌شود

ادامه مطلب