چگونه پیروزی طا-لبان پویایی منطقه را شکل می‌دهد

پیروزی طا-لبان در افغانستان چشم‌انداز همکاری بین دولت‌های روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه را تقویت می‌کند، اما تضمین نمی‌کند

ادامه مطلب