امنیت مرزی؛ تاجیکستان از سازمان پیمان امنیت جمعی کمک خواست

نماینده دایمی تاجیکستان در سازمان پیمان امنیت جمعی در نشست اعضای این سازمان خواستار کمک برای تأمین امنیت مرزش با افغانستان شد

ادامه مطلب