چالش‌های فراروی جوانان؛ از نبود امنیت تا بیکاری مزمن

در اداره امور ریاست جمهوری، جناب «مخکش» چه سنت مخرب را نشر کرد. آبروی ریاست جمهوری را برد و هزاران سوال بی‌جواب در زهن مردم ایجاد کرد. در قطعه ضد شور پولیس موضوعی مطرح شد که از شمولیت یک قوم در آن قطعه جلوگیری میشد

ادامه مطلب