خشکسال؛ مزارع للم سوخته، چراگاه‌ها خشکیده و اوضاع چهار ولایت نگران کننده است

آقای فرزام همچنان افزود که در برخی از مناطق تمام علفچرهای ما سوخته و از بین رفته حتا چشمه‌ها خشک شده است که برای مالداران بسیار سخت و هزینه بردار است

ادامه مطلب