چرا امریکا به سوریه حمله کرد؟

این تهاجم هیچ تغییر محسوسی در معادله قوا روی زمین سوریه ایجاد نکرده است و صرفاٌ یک مسکن برای افکار عمومی غرب و نوعی «رفع تکلیف» از شانه امریکا به عنوان ابرقدرت مدعی سیطره هژمونیک در جهان پسا جنگ سرد بوده است…

ادامه مطلب