نمی‌دانم اول بخندم یا بگریم؟

خوبست ایشان در صحبت‌هایش داد و فریاد کم‌تر سر دهد و آرام و متین گپ‌اش را با ملت شریک سازد. باید توجه داشته باشد که این ملت دیگر از نعره و چیغ و فریاد از جایش تکان نمی‌خورد

ادامه مطلب