یکی از بدهکاران کابل‌بانک تا سه روز بعد خانه‌اش را تسلیم مدیریت تصفیه می‌کند

امرالله صالح می‌گوید که یکی از مقروضان کابل بانک سابقه، که خود را رفیق یک وزیر جا زده بود، تا سه روز دیگر خانه‌اش را مطابق حکم دادستانی به مدیریت تصفیه کابل‌بانک تسلیم می‌کند.

ادامه مطلب