اعلان کاریابی

خبرگزاری دید برای پیشبرد امور تخنیکی، اداری و مالی و گزارشگری خویش به سه نفر کارمند با مشخصات زیر نیاز دارد.

خبرنگار و نویسنده: خبرگزاری دید در نظر دارد که برای پوشش مسایل داغ خبری، تهیه گزارش‌های تولیدی و مطالب تحلیلی به یک خبرنگار حرفه‌ای نیاز دارد.

ادامه مطلب