داگلاس ماوسون؛ از کاشفان قطب جنوب

ماوسون و مرتز با کمترین امکانات ۲۷ ساعت با سورتمه طی کردند تا به چادری برسند که در پشت سر رها کرده بودند. آنان مجبور شدند سگ‌های سورتمه‌کش خود را برای تامین غذای خود بکشند.

ادامه مطلب