وحدت‌گرایی پلورالیستیک در مواضع عطامحمد نور

بیانیه ایشان از جهاتی مختلف، قابل تأمل است؛ از جمله این‌که ما بایستی وحدت را در کثرت جستجو کنیم و با رویکردی پلورالیستیک، هم مطالبات مشروع خودمان را در قالب طرح‌های مدون و مدرن و مدنی عرضه کنیم و هم به رنگارنگی گل‌های باغ فرهنگی ـ نژادی کشور حرمت نهیم و تنوع و تکثر انسانی و ارج‌مند آن را به رسمیت بشناسیم

ادامه مطلب