کروموزوم انسان سنگین‌وزن‌تر از انتظار دانشمندان است

هر سلول انسان معمولاً ۲۳ جفت کروموزوم یا در مجموع ۴۶ کروموزوم دارد و در آن‌ها ۴ نسخه از جفت‌های دی‌ان‌ای ساخته شده از ۳.۵ میلیارد مالیکول قرار دارد

ادامه مطلب