افغانستان و ضرورت دیپلماسی فعال منطقه‌ای

ضرورت دیپلماسی فعال منطقه‌ای یعنی اینکه در همه‌ مسائل منطقه حضور فعال داشته باشیم. ما نیاز داریم تا در حوزه‌ منطقه‌ای و در مواجهه با همسایگان کارامدی، تحرک بی‌وقفه و جهتدار داشته باشیم

ادامه مطلب

در فرجام «جمهوریت» پیروز و «امارت» ناکام!

طالبان برای تمام زیرساخت‌های کشور حتا برق و آب، جاده و پل و پلچک، تاسیسات عامه و مراکز اکادمیک و آموزشی تهدید جدی هستند. طالبان ثابت کرده‌اند که جز عملکرد و روش انحرافی چیزی دیگر ندارند و حتا فکر نمی‌کنند

ادامه مطلب