ایجاد کمیسیون مشترک حفاظت از فعالان حقوق بشر

کمیسیون مشترک حفاظت ار مدافعان حقوق بشر به ریاست معاون دوم رییس جمهور ایجاد شد.

ادامه مطلب