نخستین محموله گندم کمکی هندوستان به هرات رسید

نخستین محموله کمکی گندم به مقدار ۲۰ تن از طریق بندر چابهار وارد افغانستان_هرات شد

ادامه مطلب