رییس جمهور غنی کمیسیونی برای برگزاری هفته شهید موظف کرد

به منظور برگزاری هفته شهید- نوزدهمین سالیاد شهادت قهرمان ملی احمد شاه مسعود و نهمین سالیاد شهید ربانی- کمیسیونی با ۱۰ عضو در حکمی از سوی رییس جمهور غنی موظف شد.

ادامه مطلب