تاکید بر گسترش روابط دوجانبه در دیدار والی بلخ با کنسول ایران

والی جدید بلخ با سرکنسول ایران در مزارشریف دیدار نموده و هر دو جانب بر گسترش روابط دو جانبه میان دو کشور تاکید کردند.

ادامه مطلب