مشاور رییس‌ جمهور:

احزاب سیاسی در هرات آبرو و اعتبار حکمتیار را به باد دادند

مشاور ریاست جمهوری افغانستان بیان می‌دارد حادثه اخیر بالای گلبدین حکمتیار از سوی احزاب سیاسی هرات – افغانستان نیز طرح‌ریزی و سازماندهی شده‌است

ادامه مطلب