گند تیم حاکم بر ارگ، از کاخ سفید بلند می‌شود

حکومتی که در داخل کوچکترین حمایت مردمی را ندارد، تا خرخره در انحصارگری و استبداد قدرت غرق است و به روی شهروندان آتش می‌کند، راهی جز متوسل شدن به دامن «لابی‌های» کاخ سفید ندارد

ادامه مطلب