پایان نشست جنوا؛ ۱۲ میلیارد دالر کمک مشروط به افغانستان تعهد شد

در پایان نشست افغانستان-۲۰۲۰ در جنوا، جامعه حهانی با تأکید بر تعهد خود به صلح و توسعه افغانستان، بیش از ۱۲ میلیارد دالر دیگر برای چهار سال آینده به این کشور کمک کردند.

ادامه مطلب