امضای موافقتنامه برای دسترسی به عدالت میان وزارت عدلیه و دفتر همکاری انکشافی آلمان

وزارت عدلیه و دفتر همکاری‌های انکشافی آلمان (GIZ) در افغانستان، موافقت‌نامه اجرایی همکاری‌های تخنیکی را به منظور افزایش دسترسی به عدالت، افزایش آگاهی حقوقی شهروندان به ویژه زنان و بهبود وضعیت نهادهای عدلی امضا کردند

ادامه مطلب