اینجا کابل است اواخر تابستان، شهر زخمی و سر شار از زندگی.

کارگر شهرداری در حال پاک کاری
محمد مهدی مرد نابینایی که کریدیت فروشی می‌کند
کارگر شهر داری در حال پاک کاری گلدان‌ها
یکی از دکان‌های گل فروشی در پل سرخ

کد خبر: 53854