بیدل خوانی و بزرگداشت از این شاعر و متفکر ظریف و نکته پرداز سنتی است که همه ساله در کابل برگزار می شود.
این سنت توسط خانواده مهجور و با اشتراک دوستداران بیدل برگزار شده بود.

کد خبر: 55804