امنیت ملی از کشته شدن اعضای کلیدی شبکه حقانی در خوست خبرداد

کد خبر: 88020