نشست شورای عالی اراضی، آب و محیط زیست به ریاست رییس جمهور غنی و حضور داکتر عبدالله، محمد سرور دانش و برخی اعضای کابینه در ارگ برگزار شده و رییس جمهور غنی بر مدیریت و جلوگیری جدی از ضایع شدن آب و منابع آبی کشور تاکید کرد.

نشست شورای عالی اراضی، آب و محیط زیست به ریاست رییس جمهور غنی و حضور داکتر عبدالله، محمد سرور دانش و برخی اعضای کابینه در ارگ برگزار شده و رییس جمهور غنی بر مدیریت و جلوگیری جدی از ضایع شدن آب و منابع آبی کشور تاکید کرد.
به نقل از ارگ، در این نشست مسئولان بخش انرژی آب وزارت انرژی و آب، معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، سرپرست برنامه انسجام ساحوی وزارت احیا و انکشاف دهات در مورد وضعیت آب و منابع آبی کشور معلومات دادند.
رییس‌ جمهور غنی در این رابطه گفت: معلوماتی که در خصوص وضعیت آب در کشور وجود دارد، بیانگر استعجالیت در این سکتور است. وی افزود که کارهای انجام‌شده در زمینۀ مدیریت آب نشان‌دهنده هماهنگی ادارات مربوطه می‌باشد، اما کافی نیست و باید در بخش مدیریت آب، تلاش‌های بیشتر و عاجل صورت گیرد.
رییس‌ جمهور گفت که باید روی یک طرح ملی کار شود تا فعالیت‌ها بیشتر منسجم گردد و نتایج ملموس در مدت کوتاه بدست آید.
آقای غنی گفت:هنوزهم ذهنیت عامه بر این است که وضعیت آب ثابت می‌باشد، در حالی‌که نظر به تغییرات اقلیمی، وضعیت آب تغییر کرده است. رییس‌جمهور غنی تصریح نمود که ما باید یک دیدگاه واضح برای مدیریت آب به سطح ملی داشته باشیم و همچنان ضرورت به نقشۀ راه اساسی است تا در زمینۀ مدیریت آب پیشرفت‌های واضح صورت گیرد.
رییس‌ جمهور گفت: ۹۰ درصد آبیاری در کشور به شکل عنعنوی میباشد که با آمدن تغییرات اقلیمی، این بخش به خطر مواجه شده است. او با تاکید بر این که آب ما باید منحیث سرمایۀ طبیعی مدیریت شود، افزود که دولت باید مردم را در قسمت مدیریت آب و حفظ کانال‌ها و دیگر منابع آبی شریک سازد تا ما بتوانیم در سال‌های آینده که خشکسالی‌ها بیشتر می‌گردد، از منابع آبی، استفادۀ مؤثر نماییم.

کد خبر: 40513