غصب قدرت به افغانستان ثبات نمی‌آورد

کد خبر: 88193