دانش افزود: درعرصه دین به جای این که مهر و محبت برای نسل جوان تعلیم داده شود وحشت و ترور جایگزین شده و مقصر هم ما هستیم که تعالیم دینی را خوب روشن نساخته و انتحار را وسیله رفتن به بهشت می‌دانیم.سرور دانش معاون دوم رییس جمهورغنی که امروز دوشنبه درمراسم معرفی حسینه صافی به حیث سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ درکابل صحبت می‌کرد، گفت: مشکلات امروز ما ریشه در فقر فرهنگی دارد.
به گزارش خبرگزاری دید، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری امروز دوشنبه طی مراسم خاص حسینه صافی را به حیث سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ معرفی کرده و بانو حسینه رسماً به کار آغاز کرد.
سرور دانش معاون دوم رییس جمهور می‌گوید: معرفی بانو حسینه صافی یک گام عملی از تعهدات حکومت وحدت ملی برای مشارکت زنان درسطح رهبری است.
سروردانش با بیان این که چهره معنوی انسان‌ها درتاریخ ماندگار می‌ماند، گفت: هرتحول و پیشرفت بستگی به تغیر اندیشه و فرهنگ دارد.
دانش منشا تغیر و فرهنگ سازی ملی را وزارت‌های تحصیلات عالی، معارف و اطلاعات و فرهنگ عنوان کرده، گفت: امروز ما با داشتن چنین نهاد‌ها، بازهم درفرهنگ سازی ملی ناکام هستیم و همه بدبختی ما ریشه در فقر فرهنگی دارد.
دانش می‌گوید: زبان‌های ملی ما به جای این که پیش‌رفت داشته باشد عقب‌گرد دارد و هیچ برنامه‌ای هم برای بهبود زبان‌های ملی ما وجود ندارد.
معاون رییس جمهورغنی گفت: آثار تاریخی اما امروز درحال فرو ریختن است ما فقط نظاره‌گر از بین رفتن آن‌ها هستیم و بس.
دانش افزود: درعرصه دین به جای این که مهر و محبت برای نسل جوان تعلیم داده شود وحشت و ترور جایگزین شده و مقصر هم ما هستیم که تعالیم دینی را خوب روشن نساخته و انتحار را وسیله رفتن به بهشت می‌دانیم.
افغانستان یکی از کشورهای دیدنی جهان است که بهترین مکان‌های دیدنی و تفریحی برای گردشگری دارد، ولی جنگ و خشونت باعث شده تا این مکان‌ها از انظار گردشگران جهانی به دور ماند.
به اساس بعضی ازمعلومات، سالانه یک هزار ملیارد دالر ازگردشگری عاید کشورهای جهان می‌گردد، ولی افغانستان با داشتن مکان‌های دیدنی ازاین عاید بی‌بهره مانده است.
سرور دانش در قسمت جلب گردشگران خارجی درافغانستان هم انتقاد کرده می‌گوید: درقسمت صنعت گردشگری در افغانستان توجه نشده است.
معاون دوم رییس جمهور می‌گوید: وزارت اطلاعات و فرهنگ درقسمت نشرات دولتی هم خیلی ناکام است؛ امروز رسانه‌های دولتی هیچ جاذبه نداشته و کم‌ترین بیننده، شنونده و خواننده را دارند.
دانش افزود: درقسمت نشرات رسانه‌های خصوصی فعال عمل کرده ولی بازهم وزارت اطلاعات و فرهنگ نتوانسته رسانه‌های خصوصی را تابع یک نظم کلی سازد.
دانش ازبانو حسینه خواست که یک برنامه جامع را طرح کرده و با فساد مبارزه جدی کند.
بانو حسینه صافی سرپست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: توسعه آزادی بیان را درسطح کارهای خویش قرار خواهد داد.
خانم حسینه می‌گوید: چالش‌ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ شناسایی و مطابق آن برنامه‌های کاری خویش را طرح می‌کند
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: تعیین هدف ما با شناسایی چالش‌های موجود رقم خورده و از نیروی جوان در بهبود کارهای خویش استفاده خواهیم.
با تشکیل حکومت وحدت ملی، یک بار هم نشد که کابینه افغانستان به طور مکمل تکمیل شود؛ هنوز هم وزارت‌های معارف، خارجه، معادن و اطلاعات و فرهنگ توسط سرپرستان اداره می‌شود.
محمدرقیب فیاض- کابل


کد خبر: 31545