سرور دانش معرفی قبایل یک تبار را به نام قوم مستقل عامل نفاق خواند

کد خبر: 87158