زهیر: هرات سرزمین تساهل و مدارا است نه افراطیت

کد خبر: 87061