محمود صيقل سفير افغانستان در سازمان ملل در يک نشست خبری در کابل گفت: پس از بازگشت اعضای شورای امنيت به نيويارک، يقين دارم که بررسی وضعيت افغانستان و منطقه جدی‌تر از پيش مطرح می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دید، آقای صيقل افزود که اين نشست در سطح وزيران خارجه‌ برگزار می‌شود و وزير خارجه‌ افغانستان نيز در آن اشتراک خواهد کرد.
سفير افغانستان در سازمان ملل افزود، تمرکز اين نشست روی امينت و توسعه به صفت يک الگو برای آسيای مرکزی و افغانستان است.
صیقل در ادامه گفت که آن شمار از طالبان سرشناس که بخواهند به روند صلح بپيوندند، افغانستان از سازمان ملل تقاضا خواهد کرد که نام‌شان از فهرست سياه حذف شود، اما طالبانی که بر جنگ پافشاری دارند، آنان در فهرست سياه سازمان ملل اضافه می‌شوند.
صيقل در مورد درج شکايت افغانستان علیه پاکستان در سازمان ملل گفت که افغانستان آمادگی خود را دارد و در وقت ضرورت در اين مورد دست به کار مي‌شود.
به گفته‌ او، بايد پيش از درج شکايت با اعضای شورای امنيت در اين مورد کار شود تا با آمادگی لازم اين شکايت مطرح شود.
گفتنی است که هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد، سه روز گذشته به افغانستان آمد و با سران حکومت وحدت ملی دیدار کرد.


کد خبر: 21920