ریاست جمهوری خبر داد که بر اساس دستور رییس جمهور غنی، روز فرهنگی هندوها و سیک‌های افغانستان در تقویم رسمی کشور درج خواهد شد.


به گزارش خبرگزاری دید، رییس جمهور اشرف غنی روز سه‌شنبه(۴جوزا) با ۴۰ خانواده هندوها و سیک‌ها کشور که به تازگی از هند برگشته‌اند، دیدار کرده است.
رییس ‌جمهور اشرف غنی به وزارت کار و امور اجتماعی هدایت داده که یک روز را در تقویم ملی کشور به نام «روز فرهنگی هندوها و سیک‌های افغان» درج کند.
همچنین در این دیدار هدایت داده است که در مرکز تحقیقاتی کوشانی در اکادمی علوم، یک بخش تحت عنوان «مرکز تحقیقاتی هندوها و سیک‌های افغان» ایجاد شود.
اهل هنود و سیک در افغانستان یک اقلیت مذهبی است که در سال‌های اخیر با قتل عام مواجه بوده و ده‌ها خانواده این قشر به هند فرار کرده است.

کد خبر: 90822