این‌روزها تمام تنم درد می‌کند
مانند فاطمـه بدنم درد می‌کند
گفتم حسین بر کفنم جوشنی نوشت
در دست بی‌کفن کفنم درد می‌کند
زین خجلتی که می‌کشم از شیر خوردنم
در پیش زینبم دهنم درد می‌کند
من اهل یثربم دلم آنجاست زیر خاک
بیچاره دل که در وطنم درد می‌کند
زهرای سوخته به تن من حلول کرد
باور کنید پیروهنم درد می‌کند
یا زینبی که می‌کشم از دست کوفیان
چون سنگ‌ خورده‌ها دهنم درد می‌کند
محمد سهرابی


کد خبر: 9753