خبرگزاری دید: طا-لبان، طرحی را تصویب کرده‌اند بر اساس آن، آغاز سال مالی جدید به جای ماه جدی از اول ماه حمل آغاز می‌شود.

کابینه حکومت طا-لبان در بیانیه‌ای اعلام کرده که مشخص‌شدن سال مالی و بررسی طرح بودجه ضمیمه‌ای که از سوی وزارت مالیه آماده شده بود، از جمله موضوعات مهم آجندای نشست کابینه بود.
نشست کابینه حکومت سرپرست طا-لبان روز گذشته (دو‌شنبه، ۲۰ جدی) فیصله کرده است که آغاز سال مالی جدید از ماه جدی به اول ماه حمل تغییر کند.
از سوی دیگر، طرح بودجه ضمیمه‌ای سه ماه (جدی، دلو، حوت) سال ۱۴۰۰ بدون کدام تغییر در این نشست تصویب شده است.
کابینه حکومت سرپرست طا-لبان گفته است که برای نخستین بار بودجه کشور بدون کمک‌های خارجی، بر اساس امکانات داخلی تهیه می‌شود.
این در حالی است که حکومت پیشین افغانستان و پارلمان گذشته در سال ۱۳۹۰ طرحی را تصویب کردند که بر بنیاد آن آغاز سال مالی در اول جدی آغاز می‌شد و پایان آن در آخر ماه قوس بود.

کد خبر: 101767